Vedtektene til NLM-barnehagene

§ 1 Navn

Selskapets navn er NLM-barnehagene AS.

§ 2 Formål

Barnehagene skal i nær forståelse og samarbeid med heimen hjelpe til med å gi barna kristen oppdragelse i et godt og trygt miljø. Den skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter og utvikle deres evne og vilje til å samarbeide med andre, og bære ansvar og ha omsorg for mennesker i heimlandet og mellom andre folkeslag.

Selskapet har ikke erverv til formål, og det skal ikke utbetales utbytte til selskapets aksjonærer.

Ved oppløsning av selskapet tilfaller formuen Norsk Luthersk Misjonssamband.

§ 3 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Ålesund kommune.

§ 4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er på 310 000 kroner delt på 3 100 aksjer à 100 kr, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5 Transport av aksjer

Ingen aksjer kan transporteres til andre uten samtykke fra Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre.

 § 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret innkaller skriftlig til generalforsamlingen med minst 14 dagers varsel.

Følgende saker skal behandles:

  1. Fastsettelse av resultat og balanse
  2. Anvendelse av årets overskudd eller dekking av underskudd i henhold til den fastsatte balanse
  3. Valg av styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer
  4. Revisor skal velges hvis sittende revisor har bedt om å bli løst fra sitt oppdrag eller ikke lenger har generalforsamlingens tillit
  5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen

Saker som aksjonærer ønsker forelagt generalforsamlingen skal skriftlig være innlevert til styret senest en måned før generalforsamlingen.

§ 7 Valg

Selskapets styre består av syv medlemmer, inkludert styrets leder, og tre varamed­lemmer. Av disse skal to medlemmer og et varamedlem være valgt av de ansatte i selskapet ved eget valg.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonær som representerer minst 10 % av aksjekapitalen skriftlig ber om det. Inn­kallingen skal være skriftlig med minst 7 dagers varsel. Bare saker nevnt i innkal­lingen kan behandles.

§ 9 Ansettelser, firmategning og prokura

Styret tilsetter daglig leder. Selskapets firma tegnes sammen av to personer blant styrets leder, nestleder og daglig leder. Styret kan meddele prokura.

§ 10 Kjøp, salg og pantsetting av eiendom

Kjøp, salg og pantsetting av eiendom skal endelig godkjennes av Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre etter innstilling fra styret.

§ 11 Eksterne lover

Når det gjelder forhold som ikke er dekket i disse vedtekter, skal bestemmelser i Aksjeloven og Barnehageloven følges.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer av vedtekter kan bare fattes av ordinær eller ekstraordinær general­forsamling med 2/3 – to tredels – flertall. § 2 kan ikke endres uten samtykke av Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre.

 ____________________

Vedtektene er endret etter vedtak på ordinær generalforsamling 27.05.13.