Tryggheim barnehage Vestnes

Barnehagelærar ved Tryggheim barnehage, Vestnes

Barnehagen har to avdelingar med 48 plassar for barn i alderen 1- 5 år. Vi søkjer 1 stk. barnehagelærar i 100 % stilling

Barnehagen ligg fint til i Vestnes kommune midt i Møre og Romsdal med fjord og fjell som nærmaste nabo. Barnehagen drivast med kristent formål, og høyrer inn under NLM- barnehagene AS.

Vår visjon er: «Sammen om å sette verdifulle spor», og vi ynskjer å være ein barnehage med ein tydeleg kristen profil.

 

Vi søkjer frå 01.08.2021:

 

Barnehagelærar

 • 1 stk. 100 % stilling – vikariat barnehageåret 2021/ 2022, med moglegheit for forlenging

 

Stillinga inneberer m.a. fylgjande arbeidsoppgåver:

 • Pedagogisk og administrativt ansvar på avdelinga.

 • Fordele arbeidsoppgåver til personalet og sørgje for at årsplana blir følgt og avdelingas mål blir nådd.

 • Sjå til at NLM si målsetting i fylgje den generelle instruksen ivaretakast og blir sett i verk.

 • Planlegging og gjennomføring av avdelingsmøter.

 • Vere ei støtte og rettleiar for det øvrige personalet i det pedagogiske og metodiske arbeidet.

 • Ha kontakt med foreldra og andre instansar.

 • Ha direkte arbeid med barna.

    

  Kvalifikasjonar:

 • Barnehagelærarutdanning eller anna relevant høgskuleutdanning.

 • Gode samarbeidsevner og glad i barn.

   

  Den som blir tilsatt, forpliktar seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdiar.   

   

  Vi kan m.a. tilby:

 • Lønn, pensjon og andre forsikringar etter HTA - PBL

 • Ein arbeidsplass med ein tydeleg kristen forankring og flinke medarbeidarar.

  Ved tilsetting må det leggast fram politiattest av ny dato.

  For spørsmål eller informasjon kontakt «Tryggheim barnehage, Vestnes» Ved Dagleg leiar Ellen M. Taklo, tryggheim.vestnes@nlmbhg.no, tlf. 71180509/ 95968881

    

  Søknad, CV og referansar sendast:

  Tryggheim barnehage, Hagnesvegen 122, 6390 Vestnes – e-post:  tryggheim.vestnes@nlmbhg.no,     

     

  Søknadsfrist: 07.04.2021