Tryggheim Godøy

Tryggheim Barnehage, Godøy søkjer BARNEHAGELÆRAR / PEDAGOGISK LEIAR 100% fast stilling

Stillinga er ledig frå 15.08.2019

BARNEHAGELÆRAR/PEDAGOGISK LEIAR

100% stilling + 50% stilling vikariat

15.08.2019 - 14.08.2020

Søknadsfrist for alle stilingane: 23.04.2019

Tryggheim Barnehage har tre utvida avdelingar.

Norsk Luthersk Misjonssamband eig og driv barnehagen gjennom NLM - barnehagene AS.    

Vi ynskjer at barna som kjem til barnehagen blir møtt med omsorg, og vi vil at barnehagen skal vere ein god arbeidsplass for dei tilsette.

Barnehagen blir drevet med eit kristent formål, og den som blir tilsett må arbeide lojalt etter barnehagen sitt verdidokument.

Barnehagen følgjer PBL sitt lønsregulativ.

Menn oppfordrast til å søkje.

Den som blir tilsett, må legge fram politiattest.

For spørsmål eller meir informasjon ta kontakt med dagleg leiar tlf.: 48951404

tryggheim.godoy@nlmbhg.no

Søknad, CV og referanse sendast til:

NLM - barnehagene AS avd. Tryggheim Barnehage, Godøy, Sandmyrv. 2, 6055 Godøya

tryggheim-godoy.barnehage.no

 

EIN TRYGG STAD Å VERE, LEIKE OG LÆRE