Tryggheim barnehage Vatne i Haram kommune

NLM barnehagene AS avd. Tryggheim Barnehage Vatne søkjer

 

BARNEHAGELÆRAR/SPESIALPEDAGOG

i 100% vikariat frå 01.01.20 til 17.07.20

med moglegheit for forlenging

Vi ynskjer at barna, foreldra og dei tilsette som kjem til barnehagen skal bli møtt med omsorg. 

Visjonen vår er: «Vi ser og blir sett.»

 

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Barnehagen vert driven med eit kristent formål, og den som vert tilsett forpliktar seg til å arbeide etter barnehagen sitt kristne verdigrunnlag, vedtekter, verdidokument og instruksar, og arbeide aktivt for å fremje målsetjinga og verdiane som barnehagen har
 • Du må være ein aktiv og nærværande voksen både inne og ute som ser kvart enkelt barn, som lyttar og bryr seg om kva barna ynskjer å formidle
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Relasjonsorientert med gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape engasjement og lyst til å delta i barna sin leik og utvikling
 • Svært gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg

Arbeidsoppgåver:

 • Lede det spesialpedagogiske arbeidet rundt enkeltbarn/grupper
 • Inkludere og sikre utvikling og gjennomføring av det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen sitt læringsmiljø
 • Samarbeide tett med personalet i barnehagen og andre fagmiljø
 • Ha medansvar for tilrettelegging for eit godt samarbeid med føresette

  Vi kan tilby:

 • Fokus på kvalitetsutvikling og eit godt arbeidsmiljø
 • Ein fin ny barnehage med variert uteareal, samt at barnehagen har eit nærmiljø som gir rikeleg moglegheiter for turar utom barnehageområdet
 • 5 ordinære avdelingar
 • Kjøkkenassistent
 • Lønn etter PBL tariff
 • IA bedrift

Den som blir tilsett må legge fram politiattest før ein byrjar.

Norsk Luthersk Misjonssamband eig og driv barnehagen gjennom NLM- barnehagene AS

Søknadsfrist snarast råd og innan 23.10.19.

Send søknad og CV til: 

NLM barnehagene AS avd Tryggheim barnehage, Vatne

Ulvestadvegen 4,

6265 VATNE

Eller til: tryggheim.vatne@nlmbhg.no

For spørsmål eller meir informasjon ta kontakt med dagleg leiar tlf.: 96948829

Info om barnehagen finn du på: http://tryggheimbarnehagevatne.blogspot.com/